For Fagpersoner

Forsorgshjemmet Absalon er et herberg/forsorgshjem som yder en indsats overfor hjemløse jf. Servicelovens § 110

Der har i mange år været en stor stigning i antallet af hjemløse. Der er dermed opstået et behov for herberger i mere “hjem-lignende” omgivelser end nogen måske forbinder med betegnelsen “herberg/forsorgshjem”.
Absalon henvender sig til den gruppe af hjemløse som vurderes at have brug for et roligt, hjemlignende miljø, som ikke præges og domineres af misbrug, alvorligere psykisk sygdom eller personer med stærkt udad-reagerende adfærd.

Formålet er at mindske risikoen for fortsat hjemløshed for den enkelte beboer, efter opholdet på Absalon. Vores indsats består i at yde husly og aktiverende støtte til mænd (25 – 67 år).
Støtten består i at udrede og bearbejde de problemer som, direkte eller indirekte, har forårsaget hjemløshed.
Absalon arbejder først og fremmest i relationer. Vi tager udgangspunkt i samtalen og søger herigennem at indkredse beboerens subjektive forståelse af problemerne. Vi søger en forståelse for beboerens eget perspektiv og tilbyder en analyserende og socialfaglig vinkel på denne fortælling.

Vi gør vores vurderinger ud fra den antagelse, at beboeren, før han blev hjemløs, må have gjort alt hvad der stod i hans magt for at opnå eller opretholde egen bolig. Vi betragter i denne forbindelse de aktuelle livsvilkår og hidtidige mestringsstrategier. Vi indtager en åben og ydmyg rolle og søger at skabe en fælles erkendelse med beboeren.
Herefter nedfældes konkrete, handlingsorienterede mål i en opholdsplan, som udarbejdes indenfor de første to uger efter indskrivning. Efter ca. to måneders ophold, bliver opholdsplanen revideret og udbygget/nuanceret, på baggrund af de indledende observationer af beboerens adfærd og aktivitet, forhold til opholdsplanens mål.

udvides hvorefter planen ugentligt opfølges og revideres.

Opholdsplanen er et centralt redskab, som konkretiserer de processer som skønnes nødvendige for at både beboeren og kontaktpersonen kan afslutte støtten og udskrive beboeren -i bedste fald til en mere selvstændig og stabil tilværelse i egen bolig.